Süs Havuzu Yeşil Alglerinden Biyodizele Yolculuk

Proje amacı: 1-Alg kültürünün fotosentez yaparak çoğalabileceği bir biyoreaktör yapılması,
2-Kültür için uygun besiyeri ile ortam hazırlanması,
3-Belirli yoğunluğa ulaşan alglerin toplanarak biyodizele dönüştürülmesi ,
4- Atık biyokütlenin kullanılabilirliğinin araştırılması

  • Biyoenerji fosil yakıtlara alternatif olabilecek ve sera etkisini azaltabilecek enerji kaynaklarından birisidir.
  • Yüksek fotosentetik aktiviteye sahip olan makro ve mikro alglerin gelecekte önemli olabileceği düşünülmektedir. Yeşil alglerin biyokütle olarak kullanımının avantajı ise elde edilecek biyoyakıt oranındaki fazlalıktır.
  • Yeşil algleri kullanarak biyodizel üretimi, otomobillerde kullanılan fosil yakıtlarının yerini alabilecek kapasitedir. Çünkü, mikroalglerin yağ miktarları daha fazla olup; üretilmesi daha hızlı ve kolaydır. Ayrıca fotosentez aktiviteleri daha fazladır. Bu nedenle yeşil algleri kullanılarak, biyoyakıt  elde edebiliriz.
  • Organizmanın büyütülmesi: . Elde edilen türün tatlı su koşullarına yakın bir ortamda büyütülebilmesi için tris-asetat-fosfat besiyeri (TAP) hazırlandı
  • Biyoreaktör kurulumu: Yeşil alglerinin büyütülebilmesi amacı ile iki farklı biyoreaktör kuruldu. Biyodizel üretimi: Örnekler santrifüj yapılarak yoğunlaştırıldı, organik çözücülere tabi tutuldu, kurutuldu, buharlaştırıldı ve organik çözücülerin çözeltiden ayrışmaları sağlandı. 50 gr yosun kültüründen 24 mg biyoyakıt elde edilmiştir.
  • Sonuçlar değerlendirildiğinde ; havuz sisteminde sürekli kültür ortamı elde edilerek her gün litrelerce biyodizel elde etmek hem daha ucuz hem de daha kolay bir üretim sağlayabileceği;gelişen teknolojinin, kendin yap-kendin üret enerji politikalarının ,insan nüfüs artışı ve sanayileşme sonucunda çevreye vermiş oldukları zararların  bir nebze olsun tamir edilebilecekleri sonucuna varılır.
  • Halen uygulanmakta olan gıda ürünlerinden biyodizel eldesinin yarattığı sorunlara bir çözüm üretilmiştir.

Hazırlayan Öğrenci/ler        : Tansu BATTAL / Can GÜRBÜZ

Danışman Öğretmen/ler      : Seval DİKBAŞ / Özgül VARİNLİF