Proje Etkinlik Örneği-5

Öğrenciler gruplara ayrılır. Gruplar sigaranın zararları konusunda bildiklerini bir kâğıda yazar, kâğıtlar toplanarak bilgiler bir liste haline getirilir. Gruplar aynı konuyu çeşitli kaynaklardan araştırırlar. Araştırma yapmadan önceki bilgilerle araştırma sonunda elde ettikleri bilgileri karşılaştırırlar. Araştırma sonuçlarını sınıfça tartışırlar.

Öğrenciler, evlerde su damlatan musluklardan boşa akıp giden suların aile ve ülke ekonomisine olumsuz etkileri konusunda bildiklerini bir kâğıda yazarlar. Daha sonra aynı konu üzerinde araştırma yaparlar. Sözgelimi, evdeki herhangi bir musluğu bir saat boyunca damlatır durumda tutarak ne kadar suyun boşa aktığını belirler. Bunu bir gün, bir ay ve nihayet bir yıl için ayrı ayrı hesaplarlar. Tek bir musluktan boşa akan su miktarını bulduktan sonra aile ve ülke ekonomisi için israfı önlemenin ne derece önemli olduğu sonucuna ulaşırlar.