Proje Bütçesi

Neden projelerimize bütçe hazırlamalıyız?
          Doğru proje bütçelendirmesinin yapılabilmesine yardımcı olmak ve
          Finansal analiz yapabilmek için.

 

Donörler hangi soruları sorar?
          Proje maliyetleri, faaliyet başına yapılacak harcamalar ile yansıtılmış mı?
          Yapılacak harcamalar proje faaliyetleri ile doğrudan ilgili midir?
          Bütçe, doğru bir finansal perspektif ile hazırlanmış mıdır? (maliyet-etkin)
          Bütçe, projenin teknik bölümü ile ne kadar uyumludur?
          Harcamalar, kanıtlanabilir mi? (fatura, vb.)

 

Bir proje bütçesinde gelirler
          Nakdi ya da ayni olabilir.
          Tek donörden ya da farklı  finansal destekçilerden elde edilebilir. Proje için yapılacak masraflar bütçe kalemleri şeklinde Proje bütçesi genel olarak toplam altı kalemden oluşur:
          Personel masrafları (A)
          Seyahat – harcırah masrafları (B)
          Doğrudan faaliyet masrafları (C)
          Ekipman/teçhizat satın alımı – amortisman giderleri (D)
          Dolaylı masraflar (operasyonel/işletme) (E)
          Diğer masraflar (F)

 

          Toplam Proje Bütçesi: A+B+C+D+E+F kalemlerinin toplamıdır.

 

Proje bütçesindeki bütçe kalemlerine ait tüm masraflar birim, birim fiyat, miktar/ay-yıl, beklenen birim maliyetler olarak ifade edilmelidir.

Örnek:

Bütçe Kalemi Birim Beklenen Birim Fiyat Miktar/ay Beklenen toplam maliyet
Ulaşım Tek yön otobüs bileti 35 YTL 6 210 YTL

PERSONEL MASRAFLARI
Her bir personel kategorisi hiyerarşik bir şekilde tanımlanmalıdır!
          Proje Takımı (proje yöneticisi, proje uzmanı, proje assistanı, vb.)
          Proje danışmanları / yerel danışmanlar
          İdari personel (donöre bağlı olarak değişmektedir)

Personel Ücret Hesaplaması:

•          Doğrudan maaş satın alınması ya da
•          Günlük danışmanlık ücreti
Tam zamanlı çalışanlar için;
12 Ay X toplam aylık çalışma saati X saat ücreti
Örnek:
Toplam gün sayısı:                              365
52 hafta sonu:                                   104
——————————————–
Kalan:                                                261
Yıllık tatil:                                        21
Dini ve resmi bayram tatili:               12
Hastalık/diğer:                                 15
————————————–
Kalan:                                        210
Ayda 17.5 gün
Günde sekiz saat – toplam (yıl):     1.680 saat

SEYAHAT VE HARCIRAH MASRAFLARI

•          Seyahatin yapılacağı yer, tarih ve seyahat amacı mutlaka bildirilmeli
•          Seyahate gitmesi planlanan kişi sayısı bildirilmeli
•          Harcırah ise donörün kendi kurallarına göre belirlenir (örnek: 75 €/günlük)
DOĞRUDAN FAALİYET MASRAFLARI
•          Faaliyetin amacı ve kapsamı çerçevesinde maliyetlerin hesaplanması
•          Örnek 1: Eğitim Semineri
•          Katılımcı Sayısı (“catering”)
•          Mekan kira ücreti
•          Katılımcıların konaklaması
•          Tercüme hizmetleri
•          ….
•          Örnek 2: Broşür basımı ve dağıtımı
•          Dizayn
•          Baskı maliyeti
•          Dağıtım maliyeti
•          ….

EKİPMAN/TEÇHİZAT SATIN ALIMI
•        
  Satın alınacak ekipman yada teçhizatın tüm detayları verilmeli ve ne amaçla kullanılacağı açıklanmalı
•          Belirli bir miktarın üzerinde olan satın alımlarda donör kuruluşun belirlediği prensipler doğrultusunda hareket edilmeli (>5.000 €: en az 5 teklif, >100.000 €: kısıtlı ihale, >250.000 €: açık ihale, >500.000 €: uluslararası açık ihale
•          Amortisman (donöre bağlı)

DOLAYLI MASRAFLAR
•         
Proje süresi boyunca kurum içinde ortaya çıkabilecek işletme masrafları (kira, elektrik, su, iletişim, idari personel, vb.)
•          Proje toplam bütçesinin belirli bir oranında dolaylı masraflar projeye yansıtılmalı (Donör kuruluşa bağlı olarak bu oranlar değişebilmekte;toplam bütçenin %10 veya %7’si gibi)

DİĞER MASRAFLAR
•         
Beklenmeyen veya önceden tahmin edilemeyen masrafların tümü
•          Bazı proje formatlarında belirli yüzdelerle diğer masraflar projelere yansıtılabilmekte

FİNANSAL ANALİZ:

 

Finansal analiz bir projenin sonunda yapılması gereken önemli değerlendirmelerden birini oluşturur. Finansal analiz üç ayaktan oluşur.

 

          Finansal sürdürülebilirlik
          Gelecekteki maliyetleri karşılayacak yeterli kaynak oluştu mu?
          Maliyet-etkin
          Aynı sonuçlara daha az maliyet ile ulaşılabilir miydi?
          Proje ve faaliyet maliyetleri
          Faaliyetleri gerçekleştirmek için alternatif araçlar
          Benzer proje maliyetleri   
          Maliyet-yarar analizi
          Bu maliyet karşılığında hangi hedeflere ulaşıldı ve ne yarar sağlandı?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir