Popüler Tüketim Kültürü Ve Üniversite Öğrencilerinden Tüketim Algısı Araştırması

Popüler tüketim kültürünü anlamak ve üniversite öğrencilerinin tüketim algısının oluşmasındaki değişkenleri, ilişkileri, etkileri öğrenmektir.

Tüketimin ve tüketim kültürünün ortaya çıkardığı sorunlar çağımızın büyük sorunlarından biridir. Tüketim, “nasıl” ve “neden” sorun olmuştur? Tüketim toplumunun bireyi, nasıl bir kültüre doğar ve kendi kültürünü nasıl şekillendirir? Üniversite gençleri açısından tüketim, marka, ekonomik gelir, üniversite tercihleri gibi konuların önemi nedir? Tüm bu ve benzeri sorulardan hareketle hazırladığımız projemiz; iki ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, popüler tüketim kültürü okumalarımız doğrultusunda hazırladığımız teorik bölümdür. Bu bölümde, genel olarak popüler tüketim kültürü ile ilgili olan kavramlar anlaşılıp açıklanmıştır. İkinci bölüm ise, ancak birinci bölümde bahsi geçen bilgilere sahip olarak yapabileceğimizi düşündüğümüz; üniversite gençlerinde tüketim algısını öğrenmeye yönelik saha araştırmamızdır. Gençlerin çoğu, tüketim tercihleri ile kimlik ve benliklerini oluşturmaktadırlar. Sosyalizasyon sürecinde tüketim tercihleri ve tüketim ilişkileri, biz gençler açısından anlaşılması gereken bir sorundur. Bu amaçla hazırlanan anket, belirli örneklem kriterlerini dikkate alarak seçilen 1006 üniversite öğrencisine uygulanmıştır. Sonuçlar, çeşitli karşılaştırmalar yaparak ortaya konulmuştur

Projenin ilk aşamasındaki çalışma için, literatür taraması yapılmıştır. Farklı kaynaklar incelenmiş, popüler kültür tüketimi sorunu, açıklanmaya çalışılarak kavram ve olgular incelenmiştir. Çalışmanın ikinci bölümü saha araştırması yöntemi olarak veri toplama tekniklerinden anket yöntemi kullanılmıştır. Anketlerin analizi SPSS Analiz Programı ile yapılmıştır

Anket analizleri, öncelikle bütün ankete katılanların, tüm sorulara verdikleri cevaplara bağlı olarak yapılmış, cevaplar yüzde üzerinden açıklanmıştır. Katılımcılar, çeşitli değişkenlere göre ayrılarak karşılaştırmalar yapılmıştır. Tüm sorulara verilen cevapların yüzdeler, karşılaştırmalar ve değerlendirme, Proje Raporu’nda sunulmuştur.

Hazırlayan Öğrenci/ler        : Aslı Bahar GÜL / Anıl GÜRBÜZTÜRK

Danışman Öğretmen/ler      : Okan UZELLİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir