Küreselleşmenin Hemşerilik Ve Bireysellik Düşüncesi Üzerindeki Etkisi

Yığınlaşan toplumun simgeleri olan gelişmiş kentlerinde; sürekli işi olmayan, güçlerini veya kabiliyetlerini kiralayarak geçimlerini sağlayan insanların toplandığı mekânlar, işçi diğer deyimle “amele pazarları” olarak adlandırılır. Genellikle hemşeri toplulukları şeklinde örgütlenmiş bu pazarlarda insanların arasına girebilmek, onlar tarafından kabul görebilmek, için hemşeri olmanız yeterlidir. Toplumumuzun bir kesimini oluşturan bu insanlar arasındaki hemşerilik dayanışması belli noktalarda kırılmakta bireysel duyguların, teşebbüslerin ve çıkarların etkisiyle yok olmaktadır. 21.yy toplumunda küreselleşme ile gelen tek bir işte uzmanlaşma, benlik ve kişisel teşebbüslerle bir yerlere varma duyguları hemşerilik veya akrabalık gibi dayanışma temelli bağların önüne geçmiş ve insanı birliğin demetinden çıkarmıştır. Bu noktada küreselleşmenin toplum üzerinde ne gibi etkileri olduğunu somut bir örnekle ortaya koymak araştırmanın temel nedenini oluşturmaktadır.

Araştırmada İstanbul’un ekonomik, demografik ve sosyal anlamda yeni yapılanan semtlerinden Yenibosna’ da bulunan Sinoplular Sosyal Dayanışma Derneği çatısı altında kurulan ve varlığını devam ettiren amale pazarı insanları hakkında; önce dış gözlem ile edinilmiş fikirler ve daha sonra örneklem grubunun içerisine girilerek derinlemesine mülakat yöntemi ile elde edilmiş veriler bulunmaktadır. Bu veriler, yeni umutlarla bu kente göç etmiş insanların; hemşerileri ile etkileşimleri sonucunda toplanarak oluşturdukları bu pazarda, aralarındaki dayanışmanın küreselleşme etkisi altında bireyci yaklaşımlara dönüştüğünü ortaya koymaktadır.

Yapılan mülakat ve toplanan veriler sonucu dıştan bir arada görünen bu insanların aslında nedenli bireyselci davrandıklarını söylemek mümkündür. Özellikle iş geldiği anda herkesin tek başına olması, işi almak için bireysel girişimlerin etkili rol oynaması bunun en büyük kanıtıdır. Bu araştırmanın “Küreselleşmenin etkileri nelerdir?” sorusuna verilecek cevaplardan biri olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmadan elde edilmiş sonuçların yeni araştırmalara kaynaklık edeceği ve bu olguyla ilgili bütünsel bir açıklamaya ulaşılacağı düşünülmüştür.

Hazırlayan Öğrenci/ler        : Ercan TUNA / Yunus Emre YAZICI

Danışman Öğretmen/ler      : Mehmet AYGÜN / ALİ ÇİÇEK