Ekolojik İnhibitörler

Nar, lahana ve fındık kabuğunun korozyon inhibitörü olarak kullanılıp kullanılamayacağı araştırılması amacıyla gerçekleştirilen projede inhibitör olarak kullanılan organik maddelere, ekolojik alternatifler sunmak hedeflenmiştir. Çalışmada korozyon ölçüm yöntemlerinden biri olan Gravimetrik Yöntem kullanılmıştır. Bu yöntem doğrultusunda: Nar, lahana ve fındıkkabukları küçük parçalara ayrılarak her birinden 100’er gram başlangıç maddesi hazırlanmış ve üzerine 1 L saf su konup 2 saat kaynatılarak stok çözeltisi hazırlanmıştır. Deney için Zn (çinko) levhalar ve korozif ortam olarak %5 lik NaCl çözeltisi kullanılmıştır. 250 ml beherlere sırasıyla inhibitörsüz, Nar, Lahana ve Fındık stok çözeltilerinden 50 ml’lik ve 100 ml’lik ayrı ayrı toplam 8 hücre oluşturulmuştur. 15 günde bir gravimetrik yöntemle Zn( çinko) levhaların kütle kayıpları 4 kez hesaplanarak ölçümler yapılmıştır. Nar, Lahana ve Fındıkkabuklarının kaynatılması ile elde edilen çözeltilerin hepsinde Zn levhalar %5 lik NaCl çözeltisindekine oranla daha az korozyona uğramıştır. Kütle kaybı yöntemiyle yapılan bu çalışma %5 NaCI
çözeltisi gibi oldukça korozif bir ortamda karalâhana,
nar ve fındıkkabuklarının iyi birer korozyon inhibitörü olarak
kullanılabileceğini göstermektedir. Fındıkkabuğunun 50 ve 100 ml
ilave edilerek hazırlanan korozyon hücrelerinde hesaplanan
inhibitör etkinliği diğer iki ürüne göre daha yüksek olduğu
saptanmıştır.

ZEHRA KALPAKLI EMRE YILDIRIM HACER BİLGİÇ