Deniz Alglerinin Briketlenerek Katı Yakıt Olarak Kullanımının Araştırılması Ve Getirebileceği Sorunlar

a) Projenin Amacı

Kaynaklardan elde edilen bilgilere göre biyokütleden elde edilecek enerji önümüzdeki yıllarda gittikçe artacaktır. Dünyamızın ¾ ü sularla kaplıdır ve algler biyokütlenin bir parçasıdır. Deniz bitmez tükenmez bir alg kaynağıdır ve alglerden biyo dizel yapılması ile ilgili birçok araştırma vardır. Bunun yanında kaynaklarda alglerden briket yapılıp katı yakıt olarak kullanılmaları üzerine çalışmalara rastlanmamıştır. Bu projede alglerin briketlenerek katı yakıt olarak kullanılmaların araştırılması ve karşılaşılabilecek sorunların tartışılması hedeflenmiştir.

b) Kullanılan Yöntem ve İşlemler

Araştırmada kullanılmak üzere Çanakkale-Lapseki Bölgesi’nden 3 değişik alg örneği (Cystoseira, Codiumö ve türü belirlenemeyen bir diğeri ) alınmış bunlar deniz suyu içersinde İTÜ Geliştirme Vakfı Ekrem Elginkan Lisesi ve İTÜ Laboratuarlarına getirilmiştir. Burada ilk olarak alglerin su oranları bulunmuş ve kurutulmuş alglerin ısıl değerleri ölçülmüştür.

Araştırmanın bir sonraki aşamasında, kurutulan algler melas ile karıştırılarak, silindirik kap içersine koyulmuş, üç değişik sıkıştırma basıncında briket elde edilmiştir. Briketlerin yoğunluklarının bulunmasından sonra araştırmanın son aşamasında hidrolik preste kırılarak dayanımları bulunmuştur.

c) Gözlemler ve Bulgular

Bir nolu algin en yüksek dayanıma sahip olduğu, üç nolu algin ise briketlemeye uygun olmadığı bulunmuştur.

d) Sonuçlar ve Öneriler

Deneylerde kullanılan alglerin ısıl değerleri Türkiye’deki linyitlerin birçoğundan daha yüksektir. Sıkıştırma basıncı arttıkça briketlerin dayanımları artmaktadır. Bir nolu briketin dayanımı ise oldukça yüksek bulunmuştur. Üç nolu briket ise briketlemeye uygun değildir.

Yapılan çalışmalar, bazı sorunlar çözüldüğünde alglerin katı yakıt olarak kullanılabileceğini göstermiştir.

Hazırlayan Öğrenci/ler        : Damlanur BİLGİN /Alara Cansu YAMAN

Danışman Öğretmen/ler      : Berrin AŞAR