Bilgi Okuryazarlığı Projesi

Yaratıcı Kütüphane Girişimleri Tanıtım Grubu (ILIPG)

http://www.library.itu.edu.tr/ilipg/

Proje Sloganı

Bilgi okuryazarı olun, çağı yakalayın!

 

Temel Sorun

Devletlerin, eğitim kuruluşlarının ve toplumun genelinin net bir biçimde “bilgi okuryazarlığı”nı bir yeti olarak (IFLA eski başkanı Kay Raseroka tarafından tanımlandığı gibi) kabul etmemesi sorunu çözülmelidir.

 

Hedef ve Amaçlar

Toplumdaki “bilgi okuryazarlığı” düzeyini iyileştirmemiz gerekir. Çünkü bu katılımcı vatandaşlık, sosyal katılım, ömür boyu eğitim, yeni bilgilerin yaratılması ve kişisel, yapısal ve ulusal yetkilendirme için bir ön şarttır.  Bu hedef doğrultusunda, projemiz, “bilgi okuryazarlığı”nın önemi hakkında farkındalık yaratmak ve Türkiye’de, özellikle eleştirel yeteneklerini ve kişiliklerini geliştirmek için etkin öğrenme kabiliyetine ihtiyacı olan 12-18 yaş grubundaki gençlerin, “bilgi okuryazarlık” düzeylerinin arttırılmasını ve onlar arasında bu farkındalığın yaygınlaştırılmasını hedeflemektedir.

 

Kapsam/Genel Bakış

“Bilgi okuryazarlığı”, Amerika Birleşik Devletleri Üniversite ve Araştırma Kütüphaneleri Derneği tarafından “bilgiyi bulmak, almak, analiz etmek ve kullanmak yetisi” olarak tanımlanmıştır.

 

İngiltere’den Chartered Institute of Library and Information Professionals (CILIP, 2004) tarafından yapılan bir diğer tanımlamaya göre ise “bilgi okuryazarlığı”, bilgiye ne zaman ve neden ihtiyaç duyduğunuzu, nerede bulabileceğinizi, nasıl değerlendireceğinizi ve etik bir biçimde nasıl ileteceğinizi bilmektir.

 

Bu tanımlama kapsamında bilinmesi gerekenler şunlardır:

 

–          bilgiye olan ihtiyacınız

–          mevcut kaynaklar

–          bilgiye nasıl erişileceği

–          elde ettiğiniz sonuçları değerlendirme gereği

–          sonuçlarınız ile nasıl çalışacağınız veya onlardan nasıl yararlanacağınız

–          bilgiyi kullanmakta etik ve sorumluluk

–          gerektiği durumlarda sonuçları nasıl ileteceğiniz ya da paylaşacağınız

–          sonuçları nasıl yöneteceğiniz (Kay Raseroka, IFLA eski başkanı).

 

“Bilgi okuryazarlığı” karmaşık ve değişken bir dünyada gerekliliği gittikçe artan ömür boyu eğitim için temel oluşturmaktadır.

“Bilgi okuryazarlığı”, gelişmekte olan bilgi toplumlarını anlamanın, bu toplumlardaki bilgi akışına aktif bir biçimde katılmanın ve ondan tamamen yararlanabilmenin temeli ve ön şartıdır. Aynı zamanda bilgiye erişimi sağlayan ve toplumun sağlığı, refahı ve esenliği üzerinde gerçek bir etkisi olan güçlü bir toplum aracıdır.

 

Türkiye bu değişen dünyanın bir parçasıdır; Türk toplumu bilgi toplumuna dönüşme sürecindedir. İnsan kaynakları, iyi eğitim almış profesyoneller ve eğitilmiş ve bilgi ile donanmış vatandaşlar demokratik ve bilgiye dayalı bir toplumun hayati unsurlarıdırlar.

 

Bilgiye erişim, ne Türkiye’de ve ne de dünyada eşit dağıtılmamıştır. “Bilgi okuryazarlığı” seviyesini yükselterek, bilgi zenginleri ve bilgi yoksulları arasında bulunan boşluğu ve dijital uçurumu azaltabiliriz.

 

Son on yılda İnternet kullanımının artması ve bilgi patlaması (veya bilgi yüklenmesi veya veri pusu) ile birlikte, bilgiyi değerlendirme, seçme, düzenleme ve etkin bir biçimde iletme yetisi sadece araştırmacı ve akademisyenler için değil, aynı zamanda her vatandaş için vazgeçilmez yetenekler haline gelmiştirler.

 

Böylece, kütüphanelerin ve mesleğimizin de önceliklerinin değişmekte olduğu görülmekte ve beklenmektedir. Bununla birlikte; kütüphanelerin hem resmi hem de gayri resmi eğitim ve öğretim konularında bir araç ve kolaylaştırıcı unsur olmaları, toplum gelişimine katkıda bulunmaları ve sadece kişisel gelişim ve keyfi zamanın geçirileceği ortamlar ve fırsatlar sağlayan araçlar olarak kalmayıp, sosyal katılımı teşvik edenler yerler olarak da etkin olmaları beklenmektedir.  (Kay Raseroka, IFLA eski başkanı)

 

Hedef Kitleler

Birincil

Kampanyanın birincil hedef kitlesi 12-18 yaş grubundaki öğrencilerdir.

 

İkincil

Birincil hedef kitleye ancak aşağıdaki gruplar aracılığı ile ulaşılır ve bu nedenle bu gruplar ikincil hedef kitleyi oluşturmaktadırlar:

 • Öğretmenler ve okul idarecileri
 • Kütüphaneciler (özellikle okul ve halk kütüphaneleri çalışanları)
 • Eğitim ve Kültür Bakanlıkları ve bunlara bağlı olan kuruluşların yetkilileri
 • Belediye yetkilileri
 • Eğitim ve sosyal uzmanlık konusunda çalışan Sivil Toplum Kuruluşları (STK’lar)
 • Basın ve medya

 

Planlanan Etkinlikler

İlk adım 12-18 yaş grubundaki öğrencilerin “bilgi okuryazarlığı” hakkında somut gereksinimlerini tespit etmektir. Bu aşağıdaki yöntemler ile yapılabilir:

 

 • 12-18 yaş grubu öğrenciler ile gruplar halinde toplantı yapmak
 • Öğretmenler, kütüphaneciler, STK temsilcileri vd ile gruplar halinde toplantı yapmak
 • · Birincil ve ikincil hedef kitlelerin ihtiyaçlarını tespit etmek amacı ile bir anket tasarlamak (bu araç daha somut sonuçlar elde etmemizi sağlayabilir ve bu noktada okul kütüphanecilerinin desteğini isteyebiliriz.)

 

Aynı zamanda “bilgi okuryazarlığı” hakkında (teorik, tanıtıcı ve öğretici) kaynaklar ve materyaller toplanmalı, seçilmeli, gereksinimlere uyarlanmalı ve yabancı kaynaklar Türkçeye tercüme edilmelidir.

 

Bütün bu bilgiler toplanıp bir dizi uygulamalı seminerler gerçekleştirilmelidir:

 

 • “Bilgi okuryazarlığı” yetilerinin geliştirilmesi için okullarda öğrenciler ile birlikte proje başlatmak amaçlı seminerler
 • Öğretmenlere yönelik ve “bilgi okuryazarlığı”nın okul dersleri arasında konu olarak işlenmesi hakkında bilgi vermek amaçlı seminerler
 • “Bilgi okuryazarlığı” etkinlikleri konusunda deneyim alışverişinde bulunulmak üzere okul kütüphanecileri için seminerler
 • Milli Eğitim müfredatına ve öğretmenlerin sürmekte olan mesleki eğitim programlarına “bilgi okuryazarlığı” konusunun eklenmesinin önemini anlatmak amacı ile Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri için düzenlenmiş seminerler.

 

Bütün bunlara ek olarak “bilgi okuryazarlığı” konusunda:

 

 • Web sitesi veya blog hazırlanmalıdır.

 

Yukarıda sıralanmış olan etkinlikler sonucunda, ulusal veya uluslararası bir konferans düzenlenmesi ve bu konferansta projenin tanıtılması ve sonuçlarının sunulması hedeflenmektedir. Konferansın sonunda yayınlanacak olan bir bildiri ile  “bilgi okuryazarlığı”nın ulusal düzeyde yaygınlaştırılması amacı ile ulusal bir stratejinin belirlenmesi için öneriler sunulacaktır.

İletişim Stratejisi

Ana iletişim kaynağı ILIGP web sitesi olacaktır. Aynı zamanda bir tartışma listesi ve/veya blog oluşturulması yoluna gidilecektir. Ayrıca tanıtım amaçlı el ilanları bastırılıp, dağıtılabilir.

 

Proje Yönetimi

Proje Koordinatörü: Didar Bayır

Ekip Üyeleri: ILIPG üyeleri ve temsil ettikleri kurumlar (http://www.library.itu.edu.tr/ilipg/pt03_uyeler.html)

 

Proje Ortakları

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi 

-Sivil Toplum Kuruluşları, yerel yetkililer ve benzeri destek grupları.

Bütçe

Bütçe belirlenmesi ve sponsor davetleri ILIPG tarafından yapılır.

Proje Takvimi 

 

 

Etkinlikler / Alt Hedefler

Tarih

1

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ata Özer ile temasa geçerek kendisine projeyi anlatmak, devlet ve özel okullarına ziyaret düzenlemek için izin almak

Şubat 2007

2

Konuyla ilgili resmi dilekçenin ve istekleri üzerine proje taslağının Sayın Özer’e ulaştırılması

Mart-Haziran 2007

3

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün izniyle grup toplantıları düzenlemek için okul ve ikincil hedef kitleleri belirlemek ve temasa geçmek

Ağustos 2007

4

ILIPG ve okul temsilcileri ile proje uygulamasını görüşmek üzere toplantı yapmak (İstanbul Bilgi Üniversitesi)

 

Görüşülecek konular:

 • Projenin tanıtılması
 • Birincil hedef kitle ile yapılacak çalışmanın detayları
 • Düzenlenecek seminerler ve ulusal toplantı

21 Eylül 2007

5

 • Eğitim, Sosyal Yardım, Bilişim Teknolojisi alanlarında faaliyet gösteren dernekler, STK’lar vb. gibi kuruluşların toplantı ve konferansları hakkında bilgi toplamak ve projeyi sunmak amacı ile bu toplantıların bazılarına katılmak
 • Türkiye ve diğer ülkelerden “bilgi okuryazarlığı” hakkındaki materyalleri toplamak, gözden geçirmek (teorik, tanıtım materyalleri, eğitim materyalleri) seçmek ve uyarlamak.
 • “Bilgi okuryazarlığı” hakkında ILIPG web sayfasına bir link listesi oluşturmak (mümkünse yorumları ile birlikte) ve grup toplantıları sonucu edinilen bilgileri toparlayarak uygulama stratejisi belirlemek amacıyla İnternet üzerinde bir tartışma grubu ve/veya blog hazırlamak

Ağustos- Eylül 2007

6

Pilot okullarda durum değerlendirmesi yapmak ve öğrencilerin bilgiye erişim alışkanlıklarını ölçmek üzere anketler uygulamak

Eylül-Kasım 2007

7

Pilot okullaran katılacak olan öğretmen ve kütüphanecilere “bilgi okuryazarlığı” eğitimine yönelik bir Çalıştay düzenlemek (İstanbul Bilgi Üniversitesi)

8 Ocak 2008

8

Ulusal Kütüphane Haftası’nda projeyi kütüphanecilere, basına ve diğer ilgililere tanıtmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlemek

31 Mart – 6 Nisan 2008

9

Pilot okulları yerinde ziyaret ederek bundan sonraki aşamaların gerçekleştirilmesi için gerekli bilgilendirmeleri yapmak

Mayıs 2008

10

Pilot okulların Proje Sorumlularıyla bir değerlendirme toplantısı yapmak (Şehremini Anadolu Lisesi)

6 Haziran 2008

11

Zümre toplantılarına yetiştirilmek üzere içinde farklı türde dokümanların olacağı ve her bir okula İl Milli Eğitim Müdürlüğü kanalıyla gönderilecek olan bilgi paketini hazırlayıp, iletmek

20 Ağustos 2008

12

Pilot öğrenci ve okul temsilcilerinin kütüphaneleri ziyaret ederek iyi uygulamaları görmelerini sağlamak

Eylül-Aralık 2008

13

Gerekirse okulları (Yrd. Doç. Dr. Ümit Konya tarafından) ziyaret etmek ve proje için seçilen sınıflardan öğrencileri bilgilendirmek

Eylül-Aralık 2008

14

Proje sorumlusu öğretmen ve yöneticiler tarafından, zümrelerin belirleyeceği konuları ödev/proje olarak öğrencilere vermek ve bu ödev/projeleri PLUS modeli çerçevesinde değerlendirmek

15 Eylül 2008 –

Ocak 2009

15

Proje başlangıcında yapılan anket çalışmasını okullarda tekrar etmek

5-16 Ocak 2009

16

Ulusal Konferans’ı organize etmek ve sonuç bildirgesi hazırlamak

Ocak-Mart 2009

 

Denetim ve Değerlendirme

Projenin her bir aşamasının tamamlanma tarihi dikkate alınarak değerlendirilecektir. Başarı ya da aksaklıklar yapılacak gözlem, anket vd yöntemlerle ölçülecektir.

Sonuç

 • Bilgi toplumu için “bilgi okuryazarlığı”nın önemini ve geçerliliğini anlatan bir bildiri.
 • Teşekkür– Katkıda bulunan kuruluşlar ve katılımcıların tanınması ve kendilerine teşekkür edilmesi.