Bilgi Okuryazarlığı Projesi 2 Protokolü

PROTOKOL

ADI: Bilgi Okuryazarlığı 2 Projesi

 

TARAFLAR:

 1. 1. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Adres: Ankara Cad. No:2 Cağaloğlu Eminönü / İSTANBUL

Telefon: (0212) 455 04 00-99

 

 1. 2. Yaratıcı Kütüphane Girişimleri Tanıtım Grubu 

Adres:

Telefon:

Madde 1- Bu protokol, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yaratıcı Kütüphane Girişimleri Tanıtım Grubu arasında düzenlenmiştir.

TANIMLAR:

Madde 2- Bu protokolde geçen

 • “Bakanlık” Milli Eğitim Bakanlığını,
 • “Müdürlük” İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nü,
 • “ILIPG” Yaratıcı Kütüphane Girişimleri Tanıtım Grubu’nu,
 • “Dernek” Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi,
 • “Proje” ayrıntıları işbu protokol hükümleri çerçevesinde belirlenmiş olan “Bilgi Okuryazarlığı 2” isimli projeyi,
 • “Taraf ” Yaratıcı Kütüphane Girişimleri Tanıtım Grubu ve Milli Eğitim Müdürlüğünü ayrı ayrı,
 • “Taraflar” Yaratıcı Kütüphane Girişimleri Tanıtım Grubu ve Milli Eğitim Müdürlüğünü birlikte,
 • “Formatör” proje kapsamında eğitim alacak ve eğitimden sonra diğer öğretmenleri “Bilgi Okuryazarlığı”            konusunda eğitecek öğretmenleri,
 • “Öğretmenler” İstanbul ili sınırlarında çalışan ilköğretim ve ortaöğretim kurumları öğretmenlerini ifade etmek üzere kullanılmıştır.

AMAÇ: 

Madde 3- Bu protokolün amacı Milli Eğitim Bakanlığı İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Yaratıcı Kütüphane Girişimleri Tanıtım Grubu işbirliğinde “Bilgi Okuryazarlığı Projesi 2” ile ilgili esas ve yükümlülükleri belirlemektir.

KAPSAM:

Madde 4- Bu protokol, Milli Eğitim Bakanlığı İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Yaratıcı Kütüphane Girişimleri Tanıtım Grubu işbirliğinde; “Bilgi Okuryazarlığı” konusunda İstanbul ilindeki öğretmenleri eğiterek, uzun vadede hem kendilerinin, hem de onların yol gösterdiği öğrencilerin bilgi okuryazarı birey olmalarını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

“Bilgi Okuryazarlığı Projesi”nin ilk aşamasında Yaratıcı Kütüphane Girişimleri Tanıtım Grubu, ilköğretim ve lise çağındaki gençlerin içinde bulunduğumuz bilgi çağını yakalamalarının çok önemli olduğu inancından yola çıkarak, 12-18 yaş arası gençlerin bilgi okuryazarlığı konusuna dikkatlerini çekmek ve kişisel yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla bir proje başlatmıştır.

Bu projede belirlenen 15 pilot okulda çalışmalar yapılmıştır. Yapılan etkinliklerde öğrencilerin ve öğretmenlerin bilgi okuryazarlığı konusunda geliştirilmesi gereken yönler olduğu tespit edilmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda öğrencilere bilgi okuryazarlığı yeteneklerinin müfredat çerçevesinde kazandırılması gerektiği, bu durumda en önemli unsurun öğretmenler olduğu ve projenin ikinci aşamasında öğretmen eğitimine ağırlık verilmesi kararlaştırılmıştır.

HEDEF KİTLE:

Madde 5- Proje kapsamında İlköğretim ve ortaöğretim öğretmenleri hedef kitleyi oluşturmaktadır.

 

YÜKÜMLÜLÜKLER:

Madde 6- Bu protokol kapsamında tarafların yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir.

 1. A) İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü:

•    “Bilgi Okuryazarlığı Proje Tanıtım Konferansı” düzenlenerek Proje’nin tüm medya, ilgili kuruluşlar, akademisyenler, öğretmenler ve ilgililerle paylaşılması,

•    Eğitim alacak öğretmenlerin (formatörlerin) belirlenmesi,

•    Eğitim sonrası formatörlerin kendi ilçelerindeki diğer öğretmenleri bu konuda eğitmelerinin sağlanması,

•    Bilgi okuryazarlığı konusunda eğitim alan öğretmenlerin öğrendiklerini derslerinde uygulamalarının sağlanması,

•    Yapılan faaliyetlerin diğer iller ve Milli Eğitim Bakanlığı ile paylaşılması,

•    Üniversitelerin öncelikle eğitim fakültelerinde bilgi okuryazarlığı dersinin konulması, için YÖK’e öneri yazısı gönderilmesi işlemlerini İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü gerçekleştirecektir.

 

 1. B) Yaratıcı Kütüphane Girişimleri Tanıtım Grubu:

•    Eğitim programının hazırlanması,

•    Eğitim verecek kişilerin belirlenmesi,

•    Eğitimlerin verilmesi,

•    Eğitim sonrası gerekli izleme ve değerlendirmelerin yapılması,

•    Proje sonuç raporunun hazırlanması,

 

SÜRE:

Madde 7- Bu protokol imzalandığı tarihten itibaren 2 (iki) yıl süre ile geçerlidir.

ORTAK HÜKÜMLER:

Madde 8- Projede ortak hükümler aşağıdaki gibidir.

 • Taraflar işbu protokolde yer alan hükümlerin ancak yazılı olarak ve taraflarca imzalanması şartı ile geçerli bir şekilde değiştirilebileceğini beyan, kabul ve taahhüt ederler.
 • Taraflar, protokol hükümlerine uyulmaması halinde müzakereler yolu ile anlaşma sağlayabileceği gibi iş bu protokolü anlaşarak karşılıklı feshedebilirler.
 • Projede kullanılacak tanıtım araçlarında (afiş, broşür vb.)  tarafların logoları bulunmalı ve kullanılmadan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün onayına sunulmalıdır.
 • Planlanan projenin uygulanması, koordinasyonu ve denetimi Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yaratıcı Kütüphane Girişimleri Tanıtım Grubu tarafından gerçekleştirilecektir.
 • Protokolün yürürlükte olduğu süre içerisinde taraflarca lüzum görülmesi halinde esaslar aynı kalmak üzere değişiklikler ve ilaveler yapılabilir. Bu değişiklikler ve/veya ilaveler, yapıldığı tarihten itibaren geçerli olur.

YÜRÜRLÜK:

Madde 9- 9 (Dokuz)  madde 5 (beş) sayfa ve 3 (üç) nüshadan ibaret bu protokol 1/ 4/ 2010 tarihinde taraflarca tanzim ve kabul edilerek imzalanmıştır.

 

 

 

Mehmet MANYAS

 

Dr. Muammer YILDIZ

ILIPG adına

TKD İstanbul Şubesi Başkanı

 

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü

 

 

 

 

OLUR

…./ …./ 2010

Harun KAYA

Vali Yardımcısı