Farklı Konsantrasyonlarda Civa İçeren Toprakta Lumbrıcus Terrestrıs (Toprak Solucanı) Protein Sentezi Ve Kolestrol Miktarındaki Değişimin Sıcaklığa Bağlı Olarak İncelenmnesi

Çalışmamızda; Lumbricus terrestris derisindeki protein sentezi ile sölom sıvısında kolesterol miktarı, HgCl2 içeren toprakta ve farklı sıcaklıklarda incelenmiştir. Cıvanın endüstriyel atıklar ile su ve kara ortamlarına atılmasıyla ortaya çıkan kirlenmenin, söz konusu ortamlarda yaşayan canlı sistemler için ne gibi bir tehlike içerdiğini anlayabilmek için örnek bir model oluşturması amaçlanmıştır.

Kontrol grubu için 3 saksı (hiçbir uygulama içermeyen, sadece 0.5 lt musluk suyu ile sulanmış) ve deney grupları için literatürden belirlediğimiz, canlılar için subletal cıva dozu olan 0.55 mg/lt HgCl2 içeren 0.5 lt musluk suyu ile sulanmış 3 saksı hazırlanmıştır. Her bir saksı içerisine toplanılan solucanlardan 10 adet konulmuştur.

Deney Grubu 1 olarak tanımladığımız grup 15OC’de tutulacak olan solucanları,

Deney Grubu 2 olarak tanımladığımız grup 20OC’de tutulacak olan solucanları,

Deney Grubu 3 olarak tanımladığımız grup 25OC’de tutulacak olan solucanları ifade etmektedir.

Yukarıda tanımlanan deney grupları etüvlerde tutularak, 5 günlük uygulama sonrasında analize alınmışlardır. 0.55 mg/lt HgCl2 cıva dozu içeren toprakta yetiştirilen deney grupları ve bunların kontrollerinin kolesterol miktarının belirlenmesi amacıyla, sölom sıvısına Liebbermann-Burchard metodu, protein yüzdelerinin saptanması amacıyla da solucanların derisine biüret metodu uygulanarak sayısal değerlere ulaşılmıştır. Deneylerimiz 3 tekrarlı olarak gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulguların istatistiksel olarak anlamlılığı için student-t testi uygulanmıştır.

Sonuç olarak yaptığımız çalışmalardaki bulgular, literatürden tarayarak bulduğumuz çalışmalar ile uyum göstermektedir. Cıva ve sıcaklığın canlı sistemlerdeki protein ve kolesterol sentezine etkilerinin araştırılması ve daha iyi anlaşılabilmesi, gittikçe kirlenen dünyamızda ağır metallerin rolünü göstermektedir. Bu açıdan yaptığımız deneye dayalı araştırmanın, cıva’nın canlı sistemler için ne gibi bir tehlike içerdiğini göstermesi yerküremizin canlılığını koruması açısından örnek bir model olabileceği düşünülmektedir.

Hazırlayan Öğrenci/ler        : Berrak AYDOĞAN / Gözde Sultan DEMİRER

Danışman Öğretmen/ler      : Funda TOPÇUL / Ahu BİNİCİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir